TALHA HERDEM KVASSIR 10+2
08.02.2024
EFE ERGANİ ORENDA 8+02
24.01.2024
HALİT HANAY IF SOKAK TUNUS 8+02
21.01.2024
CEM KARADAĞ SAPİENS 3+02
07.01.2024